Oxygen gas generator

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนสำหรับงานหลอมโลหะ เป่าแก้ว เชื่อมชิ้นงาน มีค่าความบริสุทธิ์ของก๊าซออกซิเจนอยู่ที่ 93% สะดวกในการใช้งาน ลดการขนส่ง มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเครื่องจะผลิตตามปริมาณที่ใช้งานจริง โดยไม่เก็บก๊าซไว้ในระบบ สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนได้ 20 ถึง 5,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง

เครื่องผลิตก๊าซ ออกซิเจน – ผลประโยชน์

- การผลิตออกซิเจน : มีความปลอดภัยในระบบการผลิต
- ความปลอดภัย : มีความปลอดภัยสูง ไม่เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้
- ความบริสุทธิ์ : ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน PSA ได้มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (93% +-3%)
- ความประหยัด : ประหยัดได้มากกว่าการผลิตออกซิเจนแบบทั่วไปถึง 65-70%
- ความทนทาน : มีการออกแบบระบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ถึง 365 วัน
- จุดคุ้มทุน : คุ้มทุนภายใน 6 เดือน ถึง 3 ปี
- ขนาดระบบ : ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้งระบบ

AirSep Control Systems

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนจะมี 2 Column โดยแต่ละ Column จะบรรจุ Molecule Sieves ไว้ภายใน เมื่ออัดอากาศผ่านท่อ ไนโตรเจนจะถูกดักจับไว้โดย Molecule Sieves และออกซิเจนจะไหลผ่าน ไปสู่ถังเก็บ ในขณะที่แรงดันใน Column ลดลง ปริมาณไนโตรเจนที่ดักจับไว้จะถูกปล่อยออกไปสู่ภายนอก ก๊าซออกซิเจนจะถูกส่งผ่านไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยเครื่องจะทำงานสลับกันไปมาตลอดการผลิต