NITROGEN Gas Generator | Membrane Nitrogen Generator

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ ทดแทนการใช้ไนโตรเจนเหลว และก๊าซไนโตรเจนแบบท่อ สำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ อิเลคทรอนิคส์ อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันพืช น้ำมัน เครื่องเย็น และอื่นๆ มีประสิทธิภาพสูง ความบริสุทธิ์ 95-99.999% ช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพของสินค้า มีความปลอดภัยสูง

Membrane Nitrogen Generator

การผลิตไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการผลิตไนโตรเจนจาก ดันอากาศช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

มีความบริสุทธิ์ของก๊าซไนโตรเจน ตั้งแต่ 95 - 99.999% มีอัตราการไหลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ตามลำดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

How Nitrogen Membrane works

หลักการทำงาน Nitrogen Membrane เริ่มจาก อากาศจะถูกผลิตจากเครื่อง Air Compressor และถูกส่งผ่านเข้าสู่ Nitrogen Membrane module ซึ้งในอากาศจะประกอบด้วยก๊าซ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้น ก๊าซเหล่านี้จะวิ่งผ่านชุด Membrane ชุด Membrane จะทำหน้าที่คัดกรองเอาก๊าซ ออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้น ทิ้งออกไปจากระบบ โดยการซึมแทรกผ่านรูพรุน(Gas Permeation) กล่าวคือ โครงสร้างของNitrogen Membrane จะถูกออกแบบให้มีรูขนาดเล็กๆที่ผนัง เมื่ออากาศวิ่งผ่าน ออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้น จะมีอัตราการซึมผ่านรูเร็วกว่าก๊าซไนโตรเจน ทำให้กลุ่มก๊าซ เหล่านี้วิ่งออกผ่านรูผนังออกสู่บรรยากาศภายนอกแล้วถูกกำจัดทิ้งไป ส่วนก๊าซไนโตรเจน ที่เหลืออยู่เกือบ 100% จะวิ่งผ่านมายังปลาย Membrane เพื่อนำไปใช้

More Detail